Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die Autorola Group verzamelt wanneer u onze diensten gebruikt.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u, de 'betrokkene', te informeren over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons en we raden u aan om deze privacyverklaring te lezen. Als u problemen hebt met het lezen van deze verklaring, neem dan contact met ons op (telefoonnummer: +32 (0)38871900) dan helpen wij u zo goed als we kunnen.

Uw persoonsgegevens worden wettelijk beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. We raden u aan om deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen, aangezien wijzigingen op deze pagina worden vermeld.

Overzicht

Deze verklaring is van toepassing op:

 • Onze klanten
 • Bezoekers van onze websites


Deze verklaring omvat:


De persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen verschillende soorten gegevens, afhankelijk van uw interactie met ons en welke diensten u gebruikt. Voor alle Autorola-diensten geldt echter dat alleen gewone persoonsgegevens worden verzameld.


Persoonsgegevens die u ons verstrekt

Wanneer u zich aanmeldt als gebruiker van Autorola-diensten, sluit u een overeenkomst waarbij Autorola uw contactgegevens nodig heeft die zullen worden gebruikt voor de uitvoering van onze diensten en om uw identiteit te verifiëren.


Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u onze websites bezoekt

Wanneer u onze websites gebruikt, kunnen we automatisch persoonsgegevens verzamelen, zoals IP-adres, en andere gegevens worden verzameld door cookies zoals uw locatie, hoe u door de websites navigeert, enz. Meer informatie over de gegevens die door cookies worden verzameld, vindt u hier:


Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u onze diensten gebruikt

Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens, maar niet beperkt tot:

Alle gebruikers:

 • IP-adres
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Gender


Aanvullende gegevens verzameld voor professionele gebruikers:

 • Factuuradres
 • Betaalgegevens
 • VIN
 • Verzekeringsnummer


We verzamelen ook gebruiksgegevens over uw gebruik van onze diensten en deze kunnen persoonsgegevens bevatten.

Betalings- en factureringsgegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt om betalingen te verwerken en onze producten en diensten te leveren.


Gevoelige gegevens

Aangezien we geen gevoelige persoonsgegevens nodig hebben, vragen we u om geen gevoelige persoonsgegevens bekend te maken, tenzij specifiek door ons gevraagd vanwege wettelijke verplichting of wettelijk vereist.


Hoe we gegevens verzamelen

Zoals eerder beschreven, verzamelen wij persoonsgegevens van u wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt. Een deel van de gegevens wordt door u ter beschikking gesteld en een deel van de gegevens wordt verzameld op het moment dat u onze websites bezoekt.


Cookies

Bij Autorola gebruiken we cookies om gegevens te verzamelen. Cookies zijn kleine bestanden die op uw webbrowser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn slechts gedurende uw verblijf op onze website; andere kunnen langer worden opgeslagen. Deze cookies kunnen het surfen vergemakkelijken door uw wachtwoord of uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van de website op te slaan. Cookies verzamelen gegevens zoals het IP-adres van uw computer, uw browserinstellingen en informatie over hoe u de website gebruikt. Uw algemene locatie kan worden geschat aan de hand van uw IP-adres. Sommige cookies traceren de activiteit van gebruikers op onze website, apps en diensten om u gepersonaliseerde advertenties te leveren op deze en andere websites.

Meer informatie over het gebruik van cookies en het weigeren ervan vindt u hier: Cookies

We gebruiken Google Analytics niet voor het verzamelen van gegevens. (Alleen geldig voor websites in AT, FR en IT)


Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan te bieden.
 • Om te reageren op uw verzoeken om informatie.
 • Om contact met u op te nemen voor updates over onze diensten.
 • Om onze diensten op de markt te brengen en te adverteren, inclusief het verzenden van marketingcommunicatie, met uw toestemming.
 • Om onze website en diensten te analyseren en te verbeteren.

Wij maken gebruik van de volgende rechtsgrondslagen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens:

 • Toestemming
  • We kunnen gegevens verzamelen en verwerken met uw toestemming, zoals wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie vraagt of zich aanmeldt voor diensten.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
  • We kunnen gegevens verzamelen en verwerken die we nodig hebben om onze diensten te leveren of om contractuele verplichtingen met onze klanten na te komen. We kunnen een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verwerken om functies en diensten te ontwikkelen en te testen wanneer dat strikt noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.
 • Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • We kunnen gegevens verzamelen en verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Rechtmatig belang
  • We kunnen gegevens verzamelen en verwerken omdat we een rechtmatig belang hebben bij het uitvoeren van efficiënte en relevante marketing- en verkoopactiviteiten en het leveren en bijwerken van onze dienst om de waarde voor onze klanten en gebruikers te maximaliseren, zolang uw rechten niet zwaarder wegen dan onze rechtmatige belangen. Daarom kunnen we een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens gebruiken om efficiënte en foutloze diensten te ontwikkelen.


Hoe wij gegevens delen

In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens die bij het gebruik van Autorola-diensten zijn verzameld, met derden om de overeengekomen dienst uit te voeren. Deze gevallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: wanneer u voertuigen of goederen verkoopt of koopt, wanneer u geldige facturen van Autorola niet betaalt, wanneer wij betalingen terugbetalen en wanneer de autoriteiten hierom vragen in verband met strafrechtelijke onderzoeken.

De categorieën ontvangers zijn:

 • Financieel auditors
 • Koper van voertuigen of goederen die u verkoopt
 • Verkoper van voertuigen of goederen die u koopt
 • Onze bank
 • Ons incassobedrijf
 • Ons invorderingsbedrijf
 • Digitaal contractondertekenbedrijf
 • De autoriteiten
 • Onze partners die onze websites en internetdiensten hosten
 • Onze partners voor gegevensback-up
 • SMS-dienstverleners
 • Parkeerplaatsen waar u voertuigen of goederen ophaalt of levert
 • Transportbedrijven die voertuigen van en naar u vervoeren
 • Ondersteuningssysteem van derden
 • Functieregistratiesysteem

Inkoop

Om een verkoop te vergemakkelijken, moeten koper en verkoper persoonsgegevens uitwisselen en Autorola verstrekt deze gegevens aan beide partijen als onderdeel van de overeenkomst die is gesloten bij het aangaan van Autorola-diensten. Sommige transacties worden uitgevoerd met een bemiddelaar waarbij de koper en de verkoper geen persoonsgegevens delen. Na afloop van een veiling probeert Autorola zowel potentiële kopers als de verkoper te contacteren om de verkoop af te ronden.

Autorola is wettelijk verplicht om geïmporteerde en geëxporteerde goederen te melden aan INTRASTAT, in welk geval zij de wettelijk vereiste persoonsgegevens moeten verstrekken.

Autorola is ook wettelijk verplicht om voertuigen vóór de export uit te schrijven en te documenteren dat dit is gebeurd. Bij de afmelding worden uw persoonsgegevens met de bevoegde autoriteiten gedeeld.


Overdracht van uw persoonsgegevens naar een derde land

We geven uw contactgegevens door aan landen buiten de EU in gevallen waarin u voertuigen of goederen koopt of verkoopt buiten de EU.

Autorola maakt gebruik van een standaardcontractclausule om te zorgen voor de juiste bescherming van uw persoonsgegevens bij gebrek aan een adequate beschikking overeenkomstig artikel 45, lid 3, van de AVG.

Het is onze leveranciers en serviceproviders niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van gecontracteerde diensten.


Misdraging

We houden een interne administratie bij van gebruikers die zich ernstig misdragen, zoals weigering om gerechtvaardigde kopers of verkopersvergoedingen te betalen, pogingen tot fraude en meer.

We hebben een rechtmatig belang om onze diensten professioneel te houden, wat betekent dat we proberen ervoor te zorgen dat onze kopers en verkopers professioneel handelen.

In gevallen waarin een wet is geschonden of er een rechtsvordering bestaat, delen we deze informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, met relevante partijen zoals:

 • Autoriteiten
 • Advocaten

Deze informatie kan ook relevant zijn voor financiële auditing, aangezien hij kan worden gebruikt als documentatie voor winstderving. In dat geval wordt de informatie gedeeld met:

 • Financieel auditors


Hoe lang we uw gegevens bewaren

Hoe lang we persoonsgegevens verzamelen, hangt af van het soort informatie en het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na een redelijke periode of na voltooiing van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, zullen we persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

We bewaren persoonsgegevens wanneer we daarvoor een blijvend rechtmatig zakelijk doel hebben, bijvoorbeeld om geschillen op te lossen of om te voldoen aan lopende wettelijke verplichtingen.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze diensten aan u te verlenen en om onze wettelijke verplichtingen na te komen en gedurende een redelijke periode nadat dergelijke diensten zijn voltooid.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als inwoner van de EU/EER hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om onjuiste gegevens te laten corrigeren. U hebt ook het recht te verzoeken om definitieve verwijdering van uw persoonsgegevens, en we kunnen dit doen tenzij Autorola wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. Bovendien hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen specifieke soorten verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, dient u een verzoek in bij Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..


Beveiliging

We nemen alle redelijke stappen om de informatie die we van u ontvangen te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. We hebben passende fysieke, technische en administratieve maatregelen getroffen om uw informatie te beschermen en te beveiligen, maar geen enkele beveiligingsmaatregel is perfect; er bestaat een risico op een datalek.

Hieronder vindt u een lijst met enkele van de beveiligingsmaatregelen die ingesteld zijn:

 • Bij de overdracht worden persoonsgegevens versleuteld.
 • Persoonsgegevens in rust worden in onze datacenters versleuteld.
 • Werknemers krijgen alleen toegang tot persoonsgegevens van gebruikers op een 'need to know'-basis.
 • Alle medewerkers moeten een opleiding krijgen over AVG en informatiebeveiliging.
 • Alle werknemers met toegang tot persoonsgegevens moeten een bindende geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.
 • Voordat we persoonsgegevens delen met onze leveranciers, zorgen we ervoor dat ze beveiligingsprocedures hebben geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Het is onze leveranciers en partners niet toegestaan om uw gegevens te gebruiken of te delen voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze zijn gecontracteerd.


Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen zoals hierboven beschreven, neem dan contact met ons op:

Het bedrijf dat uw gegevens verzamelt en verwerkt, is:

Autorola.be
Bist 12
2630 Aartselaar
+32 (0)38871900
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

De toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens in Belgie:

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Website: http://www.privacycommission.be/